චීන කාන්තා දිනය

ලෝකයේ ලස්සනම පැටවුන් කාන්තාවන් ය. මාර්තු 8 චීන කාන්තා දිනයයි.

මෙම විශේෂ නිවාඩු දිනය සැමරීම සඳහා මයින්ඩ් සමාගම සියළුම කාන්තා සේවිකාවන් සඳහා ඉතා කුඩා තෑගි සූදානම් කළේය.

තවද මයින්ඩ් සමාගම සියළුම කාන්තා සේවිකාවන්ට දින භාගයක නිවාඩුවක් ගත කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

සියලුම කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යය, අලංකාරය, ස්වාධීනත්වය සහ ආත්ම විශ්වාසය සදහටම ප්‍රාර්ථනා කරමු.

QQ图片20210305172624 QQ图片20210305172609 QQ图片20210305160717 QQ图片20210305160704


තැපැල් කාලය: මාර්තු -11-2021